Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu, petycje

Treść strony

Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Działu I Rozdziału 5 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269).

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którego pracami kieruje Sędzia - Przewodniczący Wydziału.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

 • Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Wojewódzkich sądów administracyjnych, jako organ wyższego stopnia,
 • Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • na piśmie:

-  w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
-  za pośrednictwem poczty na adres: 80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 16/17
-  pocztą elektroniczną na adres: informacja@gdansk.wsa.gov.pl
-  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA Gdańsk

 • w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Gdańsku, parter, pokój 119.

Elementy skargi/wniosku:

 • data
 • imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy
 • zwięzła treść skargi lub wniosku
 • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie wniosku o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

Petycje

W świetle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).  Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycje złożone w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku:

 • petycje jednostkowe
 • petycje wielokrotne (art. 11 ustawy o petycjach)
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
  data wytworzenia: 2015-01-15
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2015-01-15 10:16
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 09:37

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-01-15 10:00 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2015-01-15 10:10 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2015-01-15 10:12 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2015-01-15 10:13 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2015-01-15 10:13 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2015-01-15 10:47 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2017-07-12 09:37 przez Maciej Dembski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6683
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-12 09:37
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2248683
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-15 14:25

Stopka strony