Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego

Nr OO-113/38/19

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ogłasza
z dniem 17 września 2019 r. nabór kandydatów
na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17.

Kandydat na stanowisko referendarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w art. 27 § 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2107 ze zm.) zgodnie z którym na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. pozostawał co najmniej trzy lata na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 769) z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa obejmować będzie pytania z zakresu:

 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.)
 2. ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2107 ze zm.)
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego (z podaniem numeru telefonu kontaktowego),
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 7. podpisaną informację udzielaną w procesie rekrutacji.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Wymagane dokumenty z oznaczeniem numeru konkursu należy złożyć bezpośrednio
w siedzibie Sądu (Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych, pok. 223) lub drogą pocztową w terminie do dnia 4 października 2019 r. na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gdansk.wsa.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom, po upływie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.58 52 44 373.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Sikorska
  data wytworzenia: 2019-09-17
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2019-09-17 13:02
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-17 13:03
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu nr OO-113/38/19 na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
Lp. Nazwisko Imię Miejscowość
1 Baca - Wróblewska Zuzanna Straszyn
2 Bukowicka Stella Rotmanka
3 Daduń Robert Reda
4 Dudek - Sienkiewicz Justyna Gdańsk
5 Heliosz Aneta Zabrze
6 Jóźwik - Arbszajtys Monika Pruszcz Gdański
7 Kłos Ewa Roszkowo
8 Koza Jarosław Leszno
9 Kromski Wojciech Rumia
10 Łabuda Dorota Gdańsk
11 Łyk Przemysław Gdynia
12 Milczanowski Konrad Gdańsk
13 Oleś - Leśniewska Magda Gdańsk
14 Pietrasik Maja Gdańsk
15 Skopczyński Jarosław Gdańsk
16 Witych Jarosław Gdynia
17 Woźniak Krzysztof Gdańsk
18 Wycichowski Wojciech Ostaszewo
19 Zdziech Łukasz Warszawa

 

Prezes WSA Gdańsk
Sędzia NSA Zbigniew Romała

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Romała
  data wytworzenia: 2019-10-17
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2019-10-17 13:14
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-24 11:27
Protokół z przebiegu konkursu na stanowisko referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Protokół
z przebiegu konkursu
na stanowisko referendarza sądowego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
przeprowadzonego w dniu
25 października 2019 r.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Wiceprezes WSA w Gdańsku Sędzia NSA Jacek Hyla
Sekretarz: Sędzia NSA Sławomir Kozik
Członek komisji: Sędzia WSA Jolanta Górska

Komisja stwierdza, że konkurs rozpoczęto o godzinie 1000. Przewodniczący komisji Wiceprezes WSA w Gdańsku Jacek Hyla przedstawił zasady i warunki konkursu. Uczestnicy konkursu po złożeniu podpisu na liście obecności, przystąpili do losowania numeru miejsca oraz koperty z kodem. O godzinie 1022  uczestnicy konkursu rozpoczęli rozwiązywanie testu i kazusów.

            Komisja stwierdza, że do konkursu na stanowisko referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przystąpiły następujące osoby:

  Lp.    Nazwisko Imię
1 Baca - Wróblewska          Zuzanna
2 Bukowicka Stella
3 Daduń Robert
4 Dudek - Sienkiewicz Justyna
5 Heliosz Aneta
6 Jóźwik - Arbszajtys Monika
7 Kłos Ewa
8 Łabuda Dorota
9 Łyk Przemysław         
10 Milczanowski Konrad
11 Oleś - Leśniewska Magda
12 Pietrasik Maja
13 Skopczyński Jarosław
14 Witych Jarosław
15 Woźniak Krzysztof
16 Wycichowski Wojciech
17 Zdziech Łukasz

Konkurs zakończono o godzinie 1252.

Sprawdzanie prac zakończono o godzinie 1530, po czym ogłoszono wyniki.

Poszczególni kandydaci uzyskali z części testowej oraz z rozwiązywania kazusów odpowiednio następującą liczbę punktów:

Lp. Nazwisko Imię Liczba punktów z części testowej Liczba punktów z rozwiązywania kazusów Łączna liczba punktów
1 Baca - Wróblewska Zuzanna 48 16 64
2 Bukowicka Sella 36 6 42
3 Daduń Robert 41 18 59
4 Dudek - Sienkiewicz Justyna 50 18 68
5 Heliosz Aneta 53 18 71
6 Jóźwik - Arbszajtys Monika 39 8 47
7 Kłos Ewa 54 18 72
8 Łabuda Dorota 46 18 64
9 Łyk Przemysław 39 8 47
10 Milczanowski Konrad 52 18 70
11 Oleś - Leśniewska Magda 55 15 70
12 Pietrasik Maja 52 12 64
13 Skopczyński Jarosław 36 9 45
14 Witych Jarosław 55 15 70
15 Woźniak Krzysztof 45 1 46
16 Wycichowski Wojciech 52 16 68
17 Zdziech Łukasz 49 7 56

Komisja wskazała kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia:

Ewę Kłos

Podpisy członków Komisji:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Hyla
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2019-10-25 16:49
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 16:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12451
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-24 11:37