Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty

OO-113/52/19

PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 14 listopada 2019 r.  nabór na stanowisko
ARCHIWISTY

Rodzaj umowy: umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony,

Wymiar czasu pracy: ½ etatu,

Wynagrodzenie: 1650-1750 zł brutto.

Wymagania

 1. Wykształcenie co najmniej średnie,
 2. Kurs dla archiwistów,
 3. 2 lata stażu pracy,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. Nieposzlakowana opinia,
 6. Niekaralność,
 7. Brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzę­tem komputerowym,
 10. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, rze­telność
  i systematyczność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  w Gdańsku dla dokumentacji powstałej w komórkach organizacyjnych w toku działalności sądu.
 • Sporządzanie ewidencji akt wg oddziałów i lat.
 • Przyjmowanie dokumentacji z wydziałów w/g spisów zdawczo – odbiorczych.
 • Wypożyczanie akt na podstawie „karty wypożyczeń” uprawnionym do tego osobom – prowadzenie ewidencji wypożyczeń.
 • Sporządzanie ewidencji elektronicznej całego zasobu archiwalnego.
 • Sporządzanie protokołu brakowania akt, dla których minął okres przechowywania zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z właściwym Archiwum Państwowym.
 • Przygotowywanie i przykazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne ( kat. A) do właściwego Archiwum Państwowego

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie,
 2. Zgłoszenie, w formie CV, zawierające: imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o prze­stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skar­bowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na po­trzeby rekrutacji.
 5. Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 listopada 2019 r. w Biurze Podawczym WSA w Gdańsku lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: kadry@gdansk.wsa.gov.pl z dopi­skiem w temacie maila: rekrutacja na stanowisko archiwisty nr OO-113/52/19.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu za­proszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 5244382 lub 373.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Są­du Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk. Kontakt do inspektora ochrony danych: t.jurczak@gdansk.wsa.gov.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodek­su pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momen­cie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobo­wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia da­nych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da­nych Osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2019-11-14
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2019-11-14 14:00
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-14 14:10
Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu II konkursu na stanowisko archiwisty

nr OO-113/52/19

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu

Pana Adama Andraszaka.

Drugi etap konkursu na stanowisko archiwisty zostanie przeprowadzony 13 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w pokoju 119.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2019-12-06 12:04

Informacja o ponownym wyznaczeniu terminu II etapu konkursu na stanowisko archiwisty

Wobec nieobecności kandydata - pana Adama Andraszka w dniu 13 grudnia 2019 r., spowodowanej chorobą, Komisja podjęła decyzję o wyznaczeniu kolejnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej na dzień 18 grudnia 2019 r. na godz. 10.00. Rozmowa odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, pokój 119.

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2019-12-17 09:42

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisku archiwisty

00-113/52/19

Z powodu nieobecności kandydata w dniu 18 grudnia 2019 r. konkurs na stanowisko archiwisty nie został rozstrzygnięty.

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2019-12-19 14:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12450
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-24 11:37