Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Zarządzenie Nr 4/2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 marca 2020 r. - tekst jednolity z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów
i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) i art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję terminy rozpraw wyznaczonych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku na  okres od dnia 17 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. O nowym terminie rozprawy należy niezwłocznie zawiadomić uczestników postępowań.

§ 2.

Zamykam dla interesantów dostęp do czytelni akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Równocześnie informuję, że istnieje możliwość dokonywania niektórych czynności bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA (szczegółowa instrukcja obsługi - link), po uprzednim złożeniu wniosku, natomiast informację o stanie postępowania w sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 52-44-400, 58 52-44-401 lub za pośrednictwem e-mail: informacja@gdansk.wsa.gov.pl. Powyższe nie dotyczy interesantów w sprawach wyznaczonych na termin posiedzenia niejawnego lub rozprawy, w których są stronami, uczestnikami i ich pełnomocnikami lub reprezentują w nich organ administracji publicznej.

§ 3.

Wstrzymuję przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej i osoby pełniące funkcje kierownicze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

§ 4.

Ograniczam pracę Biura Podawczego Sądu do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych a Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.

§ 4a.

Wstrzymuję wysyłkę pism sądowych, z wyłączeniem postępowań w przedmiocie wstrzymania wykonania aktu lub czynności, spraw pilnych i spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.

§ 5.

Polecam asystentom sędziów wykonywanie w dniach od 13 marca 2020 r. do dnia 30 maja 2020 r. pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, z wyłączeniem czasu niezbędnego dla zapewnienia wykonania czynności, których nie można wykonać w ramach pracy zdalnej. Zakres tych czynności należy ustalić z Przewodniczącym Wydziału i sędziami z którymi asystent współpracuje.
Upoważniam Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora i Kierowników Oddziałów do uwzględnienia powyższej formy świadczenia pracy w odniesieniu do osób, których charakter pracy umożliwia wykonywanie jej poza budynkami sądu lub do ograniczenia obsady do składu wymaganego dla zapewnienia należytego funkcjonowania sądu.

§ 6.

Zobowiązuje się wszystkie osoby wchodzące do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do budynku Sądu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes WSA
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-04-29 10:06
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-15 18:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 531
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-15 18:41