Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Zarządzenie Nr 28/2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Gdańsku w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) i art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

W związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 pozostają zachowane podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu przed zagrożeniem epidemiologicznym.

§ 1

Prowadzenie rozprawy jest możliwe tylko na sali zaopatrzonej w stałą osłonę dla składu orzekającego i protokolanta oraz przenośne osłony dla stron, ich pełnomocników i przedstawicieli organów administracyjnych, a także dozownik płynu odkażającego przy wejściu. Każda sala jest na koniec dnia w pełni dezynfekowana. Do czasu pełnego wyposażenia sal sądowych, rozprawy należy prowadzić w sali nr 1, przy zachowaniu co najmniej 1,5 m. odstępów pomiędzy osobami w niej przebywającymi i ich zaopatrzeniu w rękawiczki, maski i przyłbice chroniące twarz.

§ 2

W salach, do których przylegają pokoje narad z odrębnym wejściem, sędziowie i pracownicy Sądu mają obowiązek wchodzenia na salę rozpraw dla tylko przez ten pokój.

§ 3

Ułożenie spraw na wokandzie musi przewidywać w ciągu sesji przerwy, co najmniej 10-minutowe, co godzinę na wietrzenie Sali oraz dezynfekcje klamek, stołów i ław po każdej rozprawie.

§ 4

Rozprawy każdego dnia powinny rozpoczynać się o godzinie 8.30.

§ 5

Sędziowie i pracownicy Sądu są zaopatrzeni w środki ochrony obejmujące maski, przyłbice i rękawice.

§ 6

W sytuacji, gdy rozmiary sali nie pozwolą na zachowanie właściwego odstępu między uczestnikami rozprawy, zostaną oni rozmieszczeni na miejscach dla publiczności lub w inny bezpieczny sposób. Rozmieszczenie uczestników postępowania powinno respektować odstęp co najmniej 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.

§ 7

Korespondencja wpływająca do sądu poddawana jest dwudniowej kwarantannie, z wyjątkiem dotyczącej spraw, w których strona wskazuje, że rozprawa lub posiedzenie niejawne ma się odbyć w terminie krótszym niż trzy dni od dnia wniesienia pisma.

§ 8

Wejście na teren Sądu będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, wejściówka na rozprawę jako publiczność, umówiona wizyta w czytelni akt, umówione spotkanie w sprawie skargi itp.). Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Osoby wchodzące do Sądu podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury.

§ 9

Wstęp publiczności na salę rozpraw jest możliwy za zezwoleniem przewodniczącego posiedzenia. Osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie jest zobowiązana zgłosić zainteresowanie uczestnictwem najdalej na dwa dni robocze przed terminem rozprawy lub posiedzenia mailem lub telefonicznie w Wydziale Informacji Sądowej lub we właściwym wydziale orzeczniczym. O liczbie osób mogących wejść na salę decyduje przewodniczący posiedzenia, biorąc pod uwagę konieczność bezpiecznego rozmieszczenia uczestników postępowania na sali rozpraw, potwierdzając lub odmawiając uczestniczenie w rozprawie dla zainteresowanej osoby. O uprawnieniu do wejścia takiej osoby na teren Sądu zostaje poinformowana ochrona Sądu. Jeżeli z uwagi na warunki rozprawy liczba osób mogąca wejść na salę jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 10

Osoby wchodzące do Sądu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym ochrony ust i nosa. Przed wejściem do budynku i na salę rozpraw należy skorzystać z pojemników z płynem dezynfekującym. Osoby oczekujące na rozprawę, do biura podawczego, kasy sądu i czytelni akt obowiązane są zachować co najmniej 2 m. odległości pomiędzy sobą.

§ 11

Załatwienie każdej sprawy administracyjnej w budynku Sądu będzie możliwe po uprzednim umówieniu wizyty mailowo lub telefonicznie. Potwierdzenie wizyty będzie skutkować przekazaniem informacji ochronie Sądu o możliwości wejścia na teren budynku. Za zgodą Prezesa, Dyrektora Sądu lub osób ich zastępujących możliwe jest wejście osób także bez uprzedniej awizacji wizyty.

§ 12

Skargi na działalność Sądu wnosi się do Prezesa WSA i przewodniczących wydziałów drogą telefoniczną, elektroniczną lub na piśmie.

§ 13

Pracownicy sądu powinni zachowywać 2 m. odstęp pomiędzy stanowiskami pracy i poza swoim miejscem pracy poruszać się z zabezpieczeniem środków ochrony twarzy.

§ 14

Asystenci i referendarze wykonują pracę zdalnie w zakresie ustalonym z przewodniczącym właściwego wydziału i sędzią, z którym współpracują.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem należy stosować odpowiednio Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z dnia 18 maja 2020 r.

§ 16

Traci moc zarządzenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku nr 4/2020 z dnia 13 marca 2020 r. ze zmianami, zarządzenie nr 12 z dnia 31 marca 2020 r., zarządzenie nr 13 z dnia 1 kwietnia 2020 r., zarządzenie nr 17 z dnia 10 kwietnia 2020 r., zarządzenie nr 18 z dnia 20 kwietnia 2020 r., zarządzenie nr 19 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes WSA
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-05-25 17:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5156
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-25 17:31:41