Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Zarządzenie nr 49/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r.

Zarządzenie nr 49/2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów
i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

zmienione:
Zarządzeniem nr 57/2020 z z dnia 11.12.2020 r.
Zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 11.01.2021 r.

(tekst ujednolicony)

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176, z późn.zm.), w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem Miasta Gdańska obszarem czerwonym, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn.zm.), mając na względzie zalecenia właściwych organów sanitarno-epidemiologicznych wydanych wobec istotnego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 października 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku:

 1. odwołuje się rozprawy, utrzymując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,
 2. sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.),
 3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Dyrektora, Przewodniczących Wydziałów, Kierowników innych jednostek organizacyjnych,
 4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej,
 5. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.bip.gdansk.wsa.gov.pl w zakładce „e-Sąd". Czytelnia akt w WSA w Gdańsku w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem, że:
  1. akta udostępniane są w czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
  2. osobiste przeglądanie akt w czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (pisemnie lub na adres email: (informacja@gdansk.wsa.gov.pl) i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej,
  3. w Czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba,
  4. wykaz osób, umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony.
 6. ogranicza się pracę:
  1. Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych,
  2. Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu,
 7. starszych referendarzy sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów kieruje się do pracy poza miejscem stałego jej wykonywania (pracy zdalnej), według zasad określonych przez Przewodniczących Wydziałów,
 8. obsady sekretariatów w Wydziałach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku określają ich Przewodniczący kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi, z uwzględnieniem sytuacji osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia, w oparciu o zasadę pracy rotacyjnej określoną zarządzeniem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku nr 48 z dnia 19 października 2020 r.
 9. ogranicza się obsady w pozostałych jednostkach organizacyjnych Sądu według zasad uzgodnionych przez kierowników tych jednostek z Dyrektorem Sądu, z uwzględnieniem sytuacji osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia, w oparciu o zasadę pracy rotacyjnej określoną zarządzeniem nr 48 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r.
 10. wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu zobowiązane są do:
  1. dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją; nie poddanie się obowiązkowi dezynfekcji rąk jest równoznaczne z zakazem wstępu do budynku Sądu;
  2. korzystania z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
  3. poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego; osoby z podwyższoną temperaturą - od 37,5° C - nie uzyskują prawa wstępu do budynku Sądu; nie poddanie się pomiarowi temperatury ciała jest równoznaczne z zakazem wstępu do budynku Sądu;
  4. zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości;
 11. postanowienia dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa znajdują odpowiednie zastosowanie do kierowców oraz osób korzystających z samochodów służbowych Sądu w przypadku wspólnej podróży,
 12. pracownicy zobowiązani są do informowania przełożonych o wystąpieniu u nich objawów sugerujących zakażenie COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, przeziębienie), styczności z osobą zarażoną, objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną. Przełożony przekazuje informacje Dyrektorowi Sądu.
 13. zakazuje się pracownikom czasowego opuszczania budynku Sądu w czasie godzin pracy w sprawach prywatnych,
 14. zakazuje się zamawiania posiłków do miejsca pracy przez pracowników Sądu,
 15. Prezes lub Wiceprezes Sądu w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od ograniczeń wprowadzonych w pkt 3, 4 i 6.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r.

§ 4

Traci moc zarządzenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Nr 4/2020 z dnia 13 marca 2020 r. - tekst jednolity z dnia 15 maja 2020 r. - w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes WSA
  data wytworzenia: 2020-10-19
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-10-19 14:24
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-12 08:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 941
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-12 08:16:50