Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Zarządzenie Nr 4/2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów
i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
(tekst jednolity z dnia 24.03.2020)

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) i art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję terminy rozpraw wyznaczonych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku na  okres od dnia 17 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. O nowym terminie rozprawy należy niezwłocznie zawiadomić uczestników postępowań.

§ 2.

Zamykam dla interesantów dostęp do czytelni akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Równocześnie informuję, że istnieje możliwość dokonywania niektórych czynności bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA (szczegółowa instrukcja obsługi - link) , po uprzednim złożeniu wniosku, natomiast informację o stanie postępowania w sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 52-44-400, 58 52-44-401 lub za pośrednictwem e-mail: informacja@gdansk.wsa.gov.pl

§ 3.

Wstrzymuję przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej i osoby pełniące funkcje kierownicze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

§ 4.

Ograniczam pracę Biura Podawczego sądu do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych a Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.

§ 4a.

Wstrzymuję wysyłkę pism sądowych, z którymi związane jest zachowanie przez strony terminów ustawowych i sądowych, z wyłączeniem postępowań w przedmiocie wstrzymania wykonania aktu lub czynności.

§ 5.

Polecam asystentom sędziów wykonywanie w dniach od 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, z wyłączeniem czasu niezbędnego dla zapewnienia wykonania czynności, których nie można wykonać w ramach pracy zdalnej. Zakres tych czynności należy ustalić z Przewodniczącym Wydziału i sędziami z którymi asystent współpracuje.
Upoważniam Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora i Kierowników Oddziałów do uwzględnienia powyższej formy świadczenia pracy w odniesieniu do osób, których charakter pracy umożliwia wykonywanie jej poza budynkami sądu lub do ograniczenia obsady do składu wymaganego dla zapewnienia należytego funkcjonowania sądu.

§ 6.

Zobowiązuje się wszystkie osoby wchodzące do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do budynku Sądu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


KOMUNIKAT

Wobec spodziewanego dalszego odwołania terminów rozpraw z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość rozpoznania spraw w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Wobec powyższego strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.


 

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-03-13 10:10 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-13 10:13 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-13 10:19 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-17 13:02 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-17 13:03 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-17 13:04 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-17 13:06 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-17 13:08 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-18 09:56 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-18 10:24 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-18 10:24 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-18 10:32 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-24 08:57 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-24 08:58 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-24 08:59 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-24 09:00 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-24 09:00 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-24 10:39 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-24 10:42 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-24 13:28 przez Konfigurator systemu
 • zmieniono 2020-03-24 13:31 przez Konfigurator systemu
 • zmieniono 2020-03-25 11:09 przez Maciej Dembski
 • zmieniono 2020-03-25 11:12 przez Maciej Dembski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 876208
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-25 11:12
baner toplayer
KOMUNIKAT Wobec spodziewanego dalszego odwołania terminów rozpraw z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość rozpoznania spraw w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Wobec powyższego strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.