Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Kompetencje sądów administracyjnych

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1269) - powoływana dalej jako "u.s.a".
 2. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270 ze zm.) - powoływana dalej jako "p.s.a."

 

W myśl przepisów art. 1 u.s.a. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej kontrola sprawowana jest pod kątem zgodności działalności administracji publicznej z prawem i obejmuje - zgodnie z art. 3 p.s.a. - orzekanie w sprawach skarg na:

 1. decyzje administracyjne;
 2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
 3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
 4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 5. pisemne interpretacja przepisów prawa podatkowego;
 6. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
 7. akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 6, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
 8. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
 9. bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-5.

 

Dodać również należy, iż sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Podkreślenia wymaga treść art. 5 p.s.a., w myśl którego sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:

 1. wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej;
 2. wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi;
 3. odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa.

 

Do kompetencji Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 15 p.s.a.) należy natomiast:

 1. rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych,
 2. podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych,
 3. podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej,
 4. rozstrzyganie sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz sporów kompetencyjnych między organami tych jednostek a organami administracji rządowej,
 5. rozpoznawanie innych spraw należących do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw.
 • autor informacji: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2010.08.03
 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2004-03-24 00:00
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-09 19:12

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13792
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-09 21:19
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1601275
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-17 12:02

Stopka strony