Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Data publikacji strony internetowej: 2005-06-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 100 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie poprawiane. W strukturze Biuletynu istnieją podstrony, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne podstrony) - nazwy będą sukcesywnie uzupełniane. Kilkadziesiąt tabel nie posiada wskazanych komórek nagłówków - braki będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2020 r. Koordynatorem do spraw dostępności w WSA w Gdańsku jest Marcin Kowalkowski. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Koordynatorem: tel. +48 58 524 44 05, e-mail – m.kowalkowski@gdansk.wsa.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku dostępny jest TUTAJ.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jest wyposażony w rozwiązania architektoniczne i techniczne (podjazdy, windy, toalety) umożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w rozprawach oraz dostęp do wydziału informacji sądowej. Osoby z dysfunkcjami ruchu  oraz wzroku mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu +48 58 52 44 364).

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Osoby, które chcą skorzystać z usług tłumacza języka migowego, proszone są o złożenie stosownego wniosku do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (e-mail: informacja@gdansk.wsa.gov.pl, tel: +48 58 52 44 400 lub +48 58 52 44 401). Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym podjęcie czynności organizacyjnych, co najmniej trzy dni przed planowanym stawiennictwem w WSA w Gdańsku. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Dostępność cyfrowa

W Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zapewniono możliwość określenia przez użytkownika wielkości znaków graficznych oraz kontrastu wyświetlenia (poniższa ikona po prawj stronie ekranu)

ikona żółtego oka na czarnym tle

Treść informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, jest dostępna zarówno  w formie graficznej, jak i w formie fonicznej. Odsłuchanie treści zamieszczonych w BIP wymaga zainstalowania np. bezpłatnego dodatku Read Aloud do przeglądarki Chrome lub Firefox.

Przeglądarka Firefox:

 1. Dodatek Real Aloud jest dostępny pod tym linkiem: Read Aloud.
 2. Wybieramy przycisk  + Dodaj do Firefoksa 
 3. Jeżeli pojawi się okienko z pytaniem "Czy dodać Read Aloud A Text to Speech Voice Reader"? oraz dodaniem uprawnień dla dodatku wybieramy Dodaj
 4. W nowym oknie z informacją o dodaniu Read Aloud do Firefoksa wciskamy OK
 5. Po zainstalowaniu w prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się ikona głośnika: ikona megafonu. Po wybraniu tej ikony tekst na aktywnej stronie będzie odczytywany. 
 6. W przypadku problemów z odtwarzaniem dzwięku prosimy wykonać poniższe kroki:
  1. w górny menu wybrać Narzędzia i następnie Didatki lub w prawym górnym rogu ekranu wybrać symbol 3 poziome kreski - przycisk menui pozycję Dodatki. Można również skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + A.
  2. Wybieramy dodatek Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader i klikamy symbol ikona 3 kropek w rzędzie po prawej stronie.
  3. Wybieramy pozycję Opcje.
  4. W rozwijanym menu dla opcji Voice wybieramy "Microsoft Paulina Desktop - Polish".
  5. Zamykamy zakładkę dodatki.
  6. Tekst powinien być odczytywany poprawnie.

Przeglądarka Chrome:

 1. Dodatek Real Aloud jest dostępny pod tym linkiem: Read Aloud.
 2. Wybieramy przycisk  Dodaj do Chroma 
 3. Jeżeli pojawi się okienko z pytaniem "Dodać Read Aloud A Text to Speech Voice Reader"? oraz dodaniem uprawnień dla dodatku wybieramy Dodaj rozszerzenie
 4. W nowym oknie z informacją o dodaniu Read Aloud do Firefoksa wciskamy X.
 5. Po zainstalowaniu w prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się ikona głośnika: ikona megafonu. Po wybraniu tej ikony tekst na aktywnej stronie będzie odczytywany. Jeśli ikona się nie pojawiła to wybieramy ikonę ikona pojedynczego puzla w prawym górnym rogu ekranu, wybieramy ikonę pinezki (przypnij rozszerzenie).
 6. W przypadku problemów z odtwarzaniem dzwięku prosimy wykonać poniższe kroki:
  1. w prawym górnym rogu ekranu wybrać ikonę ikona pojedynczego puzla.
  2. Wybieramy dodatek Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader i klikamy symbol ikona 3 kropek w rzędzie ułożone w pionie po prawej stronie.
  3. Wybieramy pozycję Opcje.
  4. W rozwijanym menu dla opcji Voice wybieramy "Microsoft Paulina Desktop - Polish".
  5. Zamykamy zakładkę dodatki.
  6. Tekst powinien być odczytywany poprawnie.

Pobierz: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (stan na 2021.01.01).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-18 09:52
 • zmodyfikował: Marcin Kowalkowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20321
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-31 12:09:21