Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Dz.U.2019.2325 ze zm.

Status: Akt obowiązujący

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dział  V
Koszty post
ępowania

Oddział  3
Op
łata kancelaryjna

 

Art.  234. [Zakres poboru opłaty kancelaryjnej]

§  1. Za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną, z zastrzeżeniem § 3.

§  2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządza ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek, po uprzednim wezwaniu strony do jej uiszczenia. Przepisów art. 220 nie stosuje się.

§  3. Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu.

§  4.  Czynności, o których mowa w § 2, może wykonywać referendarz sądowy.

Art.  235. [Rozszerzenie zakresu poboru opłaty kancelaryjnej]

Opłatę kancelaryjną pobiera się także za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy.

Art. 235a. Opłatę kancelaryjną pobiera się również za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego sporządzane w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism.

Art.  236. [Delegacja ustawowa]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat kancelaryjnych. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że opłatę pobiera się za każdą stronę wydanego dokumentu, wysokość opłaty za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonego na wniosek nie może być wyższa niż dwieście złotych, a wysokość opłaty za wydruki dokumentów elektronicznych nie może przekraczać rzeczywistych kosztów ich tworzenia, oraz określić podwyższenie opłaty za wydanie dokumentu sporządzonego w języku obcym lub zawierającego tabelę.


Dz.U.2019.1090 z dnia 2019.06.12
Status: Akt obowiązujący
 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTR
ÓW

z dnia 3 czerwca 2019  r.

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.

1. Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanych na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10 zł.

2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 2 zł za każdą stronę kserokopii lub wydruku.

3. Za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 0,50 zł za każdą stronę wydruku czarno-białego w formacie 210 x 297 mm (A4) oraz 1 zł za każdą stronę wydruku kolorowego w formacie 210 x 297 mm (A4).

4. Za wydruki pism i załączników, o których mowa w ust. 3, w formacie:

1/ 297 x 420 mm (A3) pobiera się opłatę stanowiącą dwukrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

2/ 420 x 594 mm (A2) pobiera się opłatę stanowiącą czterokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

3/ 594 x 841 mm (A1) pobiera się opłatę stanowiącą ośmiokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

4/ 841 x 1189 mm (A0) pobiera się opłatę stanowiącą szesnastokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3.

5. W przypadku wydruków pism i załączników, o których mowa w ust. 3, w większych formatach niż przewidziane w pust. 4 pkt 4, opłata za wydruk wynosi 60 zł/m2 .

6. Jeżeli dokument, jego kopia lub wydruk może być wydany po usunięciu z ich treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, opłatę kancelaryjną pobiera się w kwocie:

  1)  15 zł za stronę dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

  2)  3 zł za stronę kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2;

 3)  o której mowa w ust. 3-5, powiększonej o 50 %, za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego.

7. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.

8. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym lub zawiera tabelę, pobiera się opłatę kancelaryjną w podwójnej wysokości.

§  2.

Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

§  3.

Opłatę kancelaryjną za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy pobiera się odpowiednio w wysokości określonej w § 1.

§  4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-18 00:00
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 11:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21789
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-15 11:26:59