Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Działu I Rozdziału 5 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.).

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którego pracami kieruje Sędzia - Przewodniczący Wydziału.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

 • Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Wojewódzkich sądów administracyjnych, jako organ wyższego stopnia,
 • Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • na piśmie:

-  w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
-  za pośrednictwem poczty na adres: 80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 16/17
-  pocztą elektroniczną na adres: informacja@gdansk.wsa.gov.pl
-  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA Gdańsk

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA w Gdańsku

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 256), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy lub w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi reguluje podstawową działalność sądu administracyjnego, czyli rozpoznawanie skarg na działanie organów administracji publicznej lub ich bezczynność albo przewlekłe prowadzenie postępowania. Do rozpoznania tych skarg nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a więc także przepisów Działu VIII tej ustawy, dotyczących skarg i wniosków. Skargi i wnioski, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego mogą dotyczyć działalności sądu administracyjnego, przy czym nie mogą zastępować środków zaskarżania orzeczeń tego sądu (skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu). W tym zakresie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2019 r., poz 2325).

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

 • w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Gdańsku, parter, pokój 123. 

 

Zarządzenie Nr 4/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków składanych w formie
ustnej dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Na podstawie art. 253 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2185) oraz § 5, 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2022 r. Nr 5, poz. 46) ustalam następującą organizację przyjmowania skarg i wniosków składanych w formie ustnej.

§1

 1. Ustne skargi i wnioski składa się Przewodniczącemu Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku lub Kierownikowi Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej w godzinach urzędowania Sądu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Protokół z przyjęcia skargi lub wniosku sporządza się na wniosek osoby zgłaszającej, w obecności Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej lub osoby jego zastępującej. Protokół sporządzany jest przez pracownika Wydziału Informacji Sądowej, w formie zwięzłego opisu treści sprawy.
 3. Projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek przygotowuje Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej i przedkłada go w terminie 14 dni Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do podjęcia dalszych czynności.
 4. W przypadku udzielenia odpowiedzi uznanej przez osobę zgłaszającą za niezadowalającą lub w przypadku braku odpowiedzi Sądu na skargę lub wniosek w terminie 30 dni, Prezes lub Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyjmuje wnoszącego skargę lub wniosek w godzinach przyjmowania interesantów podanych na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gdańsku, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Punkt 2 stosuje się odpowiednio.
 5. Wzory formularza protokołu przyjęcia skargi ustnej oraz poświadczenia przyjęcia skargi ustnej stanowią załącznik zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elementy skargi/wniosku:

 • data
 • imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy
 • zwięzła treść skargi lub wniosku
 • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie wniosku o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

Petycje

W świetle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).  Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycje złożone w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku:

 • petycje jednostkowe
 • petycje wielokrotne (art. 11 ustawy o petycjach)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
  data wytworzenia: 2015-01-15
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2015-01-15 10:16
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-14 22:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18083
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-14 22:08:55