Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Dz.U.2019.2325
Status: Akt obowiązujący

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

DZIAŁ V
Koszty postępowania

Rozdział  3
Zwolnienie od koszt
ów sądowych

Oddział  1
Przepisy og
ólne

 

Art.  239. [Zwolnienie z mocy ustawy]

§  1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1)  strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:

a)  z zakresu pomocy i opieki społecznej,

b)  dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,

c)  dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d)  ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e)  z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f)  z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

g)  udzielania cudzoziemcom ochrony,

h)  dotyczących dodatków mieszkaniowych;

2)  prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;

3)  kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;

4)  strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

§  2. Nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) w sprawach własnych dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Art.  240. [Delegacja ustawowa]

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić organizacje społeczne od obowiązku uiszczania wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w związku z działalnością naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy i opieki społecznej.

 

Art.  241. [Domniemanie całkowitego zwolnienia]

Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

 

Art.  242. [Skutki zwolnienia]

Wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wykładane są z części budżetu sądu administracyjnego, w zakresie tego zwolnienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-15 00:00
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 11:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19412
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-15 11:32:30