Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia 01.02.2013

Gdańsk 01.02.2013 r.

AG-26/01/13

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17

ogłasza
przetarg nieograniczony na


całodobową ochronę fizyczną osób i mienia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
przy al. Zwycięstwa 16/17

KODY CPV
79710000-4 – usługi ochroniarskie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie - Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje przez co najmniej 12 miesięcy, minimum 3 zamówienia, polegające na świadczeniu usług całodobowej ochrony osób i mienia, każda o wartości brutto minimum 180.000,00 PLN, w obiektach użyteczności publicznej,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zatrudnionymi na umowę o pracę,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usługi, przewidujące sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.500.000,00 zł.
 5. mają wdrożony system jakości usług ochrony mienia i osób zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009, która uwzględnia jakość systemu usług. Zamawiający uzna też wcześniejszą normę przed aktualizacją, która na dzień składania ofert będzie zachowywała swoją ważność, lub inny ważny dokument równoważny, który będzie wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości usług.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk
Pokój nr 116, w godzinach 715  - 1515.

Termin składania ofert: do dnia 11.02.2013 r. godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2013 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 322.

Kryteria oceny ofert:
cena oferty - 100%

drukuj (Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia 01.02.2013)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóźwiak-Lewandowska
  data wytworzenia: 2013.02.01
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2013-02-01 14:16
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-01 14:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14864
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-11-08 15:55
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2298802
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-30 20:13

Stopka strony