Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU
W DNIU 25 LUTEGO 2020 r.
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W GDAŃSKU
NR OO-113/7/20 (jeden etat)

Rodzaj umowy: umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony,

Wymiar czasu pracy: 1 etat,

Wynagrodzenie zasadnicze: 4100 zł - 4300 zł brutto.

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego zostanie przeprowadzony w dniu 10 kwietnia 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w okresie miesiąca od zakończenia konkursu oraz spełniać wymagania określone w art. 6 §1 pkt. 1-3 w zw. z art. 27 a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) tj.:

 • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • być nieskazitelnego charakteru,
 • mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku nie mogą równocześnie odbywać aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 17 marca 2020 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na sygnaturę konkursu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17

80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys,
 • informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na pod-stawie odrębnych przepisów
 • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • informacja udzielana w procesie rekrutacji,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu  konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu;
 2. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, a także z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego lub procesowego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Etap drugi i trzeci konkursu odbędą się w tym samym dniu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie podana do wiadomości, w formie ustalonej przez Komisję konkursową po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac konkursowych.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Problematyka dotycząca prawa administracyjnego materialnego obejmuje:

 • Dział III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 27 marca 2006 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-02-25 13:55
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 19:14
Komunikat nr 1 dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Komunikat dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
NR OO-113/7/20

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku informuje, że termin przeprowadzenia konkursu nr OO-113/7/20 na stanowisko asystenta sędziego zostaje zmieniony z 10 kwietnia 2020 r. na 17 kwietnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-03-04 13:54
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:38
Komunikat nr 2 dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Komunikat dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Wojewódzkiem Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
nr OO-113/7/20

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku informuje, że termin przeprowadzenia konkursu nr OO-113/7/20 na stanowisko asystenta sędziego zostaje zmieniony z 17 kwietnia 2020 r. na 22 maja 2020 r. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-04-01 13:36
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:38

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie konkursu nr OO-113/7/20 na stanowisko asystenta sędziego z dnia 11 maja 2020 r. i Protokół z przebiegu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 maja 2020 r. z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pod adresem: https://www.bip.gdansk.wsa.gov.pl w zakładce: Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-03-10 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11966
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-17 19:14:20