Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU
W DNIU 25 LUTEGO 2020 r.
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W GDAŃSKU
NR OO-113/7/20 (jeden etat)

Rodzaj umowy: umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony,

Wymiar czasu pracy: 1 etat,

Wynagrodzenie zasadnicze: 4100 zł - 4300 zł brutto.

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego zostanie przeprowadzony w dniu 10 kwietnia 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w okresie miesiąca od zakończenia konkursu oraz spełniać wymagania określone w art. 6 §1 pkt. 1-3 w zw. z art. 27 a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) tj.:

 • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • być nieskazitelnego charakteru,
 • mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku nie mogą równocześnie odbywać aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 17 marca 2020 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na sygnaturę konkursu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17

80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu  konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu;
 2. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, a także z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego lub procesowego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Etap drugi i trzeci konkursu odbędą się w tym samym dniu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie podana do wiadomości, w formie ustalonej przez Komisję konkursową po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac konkursowych.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Problematyka dotycząca prawa administracyjnego materialnego obejmuje:

 • Dział III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 27 marca 2006 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-02-25 13:55
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 14:11
Komunikat nr 1 dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Komunikat dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
NR OO-113/7/20

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku informuje, że termin przeprowadzenia konkursu nr OO-113/7/20 na stanowisko asystenta sędziego zostaje zmieniony z 10 kwietnia 2020 r. na 17 kwietnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-03-04 13:54
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:38
Komunikat nr 2 dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Komunikat dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Wojewódzkiem Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
nr OO-113/7/20

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku informuje, że termin przeprowadzenia konkursu nr OO-113/7/20 na stanowisko asystenta sędziego zostaje zmieniony z 17 kwietnia 2020 r. na 22 maja 2020 r. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-04-01 13:36
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 13:38
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie konkursu nr OO-113/7/20 na stanowisko asystenta sędziego

Protokół
z posiedzenia komisji konkursowej
w sprawie konkursu nr OO-113/7/20
na stanowisko asystenta sędziego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 maja 2020 r.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka – Wiśniewska,
Członkowie komisji: Sędzia WSA Diana Trzcińska,
  Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Posiedzenie komisji otworzyła Przewodnicząca komisji Sędzia NSA Joanna Zdzienicka - Wiśniewska i na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) wyznaczyła Sędziego WSA Dianę Trzcińską na sekretarza komisji.

Komisja stwierdza, że zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne określone w w.w. Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, za wyjątkiem zgłoszeń:

 1. Mateusza Burzyńskiego – nie dołączył do wniosku fotografii zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. Magdaleny Herbasz – nie dołączyła do wniosku własnoręcznie sporządzonego życiorysu,
 3. Iwony Jacko – Szcześniak – nie dołączyła do wniosku oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja stwierdziła, że pozostali kandydaci spełniają wymogi formalne określone w art. 27 a § 1 w zw. z art. 6 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2167).

Komisja postanawia ustalić listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieścić ją na tablicy informacyjnej w gmachu Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu
konkursu nr OO-113/7/20 na stanowisko asystenta sędziego (jeden etat)
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

Lp. NAZWISKO IMIĘ
1 KWIETNIEWSKA Marta
2 MICHAŁEK Paulina
3 PUCHOWSKI Krzysztof
4 SEWERYŃSKA Patrycja
5 SIEMASZKO Maria
6 WOJTASIŃSKA Marta

Na oryginale właściwe podpisy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Zdzienicka-Wiśniewska
  data wytworzenia: 2020-05-11
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-05-11 14:56
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 15:00
Protokół z przebiegu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

PROTOKÓŁ
Z PRZEBIEGU KONKURSU NR OO-113/7/20
NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO (JEDEN ETAT)
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 22 MAJA 2020 r.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka – Wiśniewska
Sekretarz: Sędzia WSA Diana Trzcińska
Członek komisji: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski

Konkurs rozpoczął się o godz. 1000.

Przewodnicząca Komisji sędzia NSA Joanna Zdzienicka – Wiśniewska przedstawiła Komisję konkursową i otworzyła konkurs.

Komisja stwierdza na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, że do konkursu na stanowisko asystenta sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przystąpiły 3 osoby.

Przewodnicząca Komisji Sędzia NSA Joanna Zdzienicka - Wiśniewska przedstawiła zasady i warunki konkursu.

Uczestnicy konkursu przystąpili do losowania numerów miejsc oraz kopert z kodami, następnie zajęli miejsca zgodnie z wynikiem losowania.

Przewodnicząca upoważniła osoby spośród uczestników do sprawdzenia zamknięcia kopert z zadaniami konkursowymi oraz przetasowania.

Członkowie Komisji konkursowej rozdali koperty z zadaniami.

Przewodnicząca poinformowała, że kolejność opracowania odpowiedzi jest dowolna, z tym że dostęp do zbiorów przepisów mogą uzyskać kandydaci, którzy ukończyli rozwiązywanie testu, zadanie konkursowe umieścili w kopercie, którą złożyli w miejscu nadzorowanym przez członków Komisji. Po umieszczeniu zadania testowego w kopercie, nie jest dopuszczalne dokonywanie korekt lub poprawek. W karcie odpowiedzi na zadania testowe zmiana wersji może być dokonana, z tym że warunkiem oceny prawidłowości jest wyraźne oznaczenie przez zdającego ostatecznie wybranej odpowiedzi.

Członkowie Komisji zebrali od uczestników zamknięte koperty zawierające dane personalne przypisane do poszczególnych kodów.

O godzinie 1010 uczestnicy konkursu rozpoczęli II etap konkursu – rozwiązanie testu i przygotowanie pracy pisemnej.

O godzinie 1025 w sali, w której odbywał się konkurs pojawiła się osoba zgłaszająca chęć przystąpienia do konkursu pomimo spóźnienia.

Członkowie Komisji poinformowali ww., że II etap konkursu został już rozpoczęty i osoba spóźniona nie może do niego przystąpić.

Po opuszczeniu sali przez zainteresowaną Komisja konkursowa, po analizie fotografii dołączonych do zgłoszeń, ustaliła, że ww. osobą jest Pani Maria Siemaszko.

II etap konkursu zakończył się o godz. 1140.

Niezwłocznie po opuszczeniu sali przez uczestników konkursu komisja przystąpiła do sprawdzenia złożonych prac.

Sprawdzanie prac zakończono o godz. 1230.

Poszczególni kandydaci uzyskali z części testowej oraz pisemnej następującą liczbę punktów - według numerów kodów:

Kod 01 – 39 punktów, w tym: test - 31 punktów, kazus - 8 punktów;

Kod 04 – 40 punktów, w tym: test - 32 punkty, kazus - 8 punktów;

Kod 05 – 32 punkty, w tym: test - 24 punkty, kazus - 8 punktów.

Po ocenie prac Komisja odkodowała prace w obecności uczestników konkursu. Poszczególne osoby uzyskały następującą ilość punktów:

LP. NAZWISKO IMIĘ KOD TEST PRACA PISEMNA RAZEM
1 KWIETNIEWSKA Marta 04 32 8 40
2 MICHAŁEK Paulina 05 24 8 32
3 SEWERYŃSKA Patrycja 01 31 8 39

Komisja stwierdza, że do III etapu konkursu zakwalifikowały się osoby:

LP. NAZWISKO IMIĘ
1 KWIETNIEWSKA Marta
2 MICHAŁEK Paulina
3 SEWERYŃSKA Patrycja

Komisja przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z wyżej wymienionymi osobami, którym przyznała następującą ilość punktów:

LP. NAZWISKO IMIĘ PUNKTY
1 KWIETNIEWSKA Marta 9
2 MICHAŁEK Paulina 9
3 SEWERYŃSKA Patrycja 9

Komisja podsumowała liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów i ustaliła ich listę w kolejności od najwyższej liczby punktów:

LP. NAZWISKO IMIĘ PUNKTY
1 KWIETNIEWSKA Marta 49
2 SEWERYŃSKA Patrycja 48
3 MICHAŁEK Paulina 41

Komisja wskazała, że kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia jest Pani Marta Kwietniewska.

Komisja stwierdza ponadto, że kandydatem rezerwowym jest Pani Patrycja Seweryńska.

Komisja zakończyła pracę o godz. 1345.

Na oryginale właściwe podpisy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Zdzienicka-Wiśniewska
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-05-22 14:47
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 14:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-22 14:50:40