Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta stażysty

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 13 marca 2020 r. konkurs na staż urzędniczy
(¾ etatu – referent stażysta – docelowo archiwista)

Oznaczenie konkursu OO-113/11/20

Rodzaj umowy: umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony,
Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu , 1/2 etatu (sprostowanie z dnia 19.03.2020 r.),
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach między 715 a 1515.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2.475-2.625 zł brutto, 1650-1750 zł brutto (sprostowanie z dnia 19.03.2020 r.).

Konkurs na stanowisko referenta stażysty zostanie przeprowadzony w dniu 24 kwietnia 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność.
 5. Brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sądach lub orga­nach administracji publicznej.
 2. 2 lata stażu pracy.
 3. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym – praca w programach Microsoft Word i Excel.
 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, rzetelność i systematyczność.
 5. Znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
 6. Kurs dla archiwistów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prace związane z obsługą Biura Podawczego Sądu.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku dla dokumentacji powstałej w komórkach organizacyjnych w toku działalności sądu.
 • Sporządzanie ewidencji akt wg oddziałów i lat.
 • Przyjmowanie dokumentacji z wydziałów w/g spisów zdawczo – odbiorczych.
 • Wypożyczanie akt na podstawie „karty wypożyczeń” uprawnionym do tego osobom – prowadzenie ewidencji wypożyczeń.
 • Sporządzanie ewidencji elektronicznej całego zasobu archiwalnego.
 • Sporządzanie protokołu brakowania akt, dla których minął okres przechowywania zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z właściwym Archiwum Państwowym.
 • Przygotowywanie i przykazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne (kat. A) do właściwego Archiwum Państwowego

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie z oznaczeniem konkursu, adresowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na po­trzeby rekrutacji.
 6. Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 31 marca 2020 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na oznaczenie konkursu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. Etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia umiejętności (test wiedzy – podstawowe definicje z zakresu prawa administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ustroju sądów administracyjnych) oraz zadanie w programie Excel.
 3. Etapu trzeciego  - rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-03-16 16:10
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 19:15

Sprostowanie ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko referenta stażysty

Sprostowanie
dotyczące ogłoszenia
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie  konkursu nr OO-113/11/20 na staż urzędniczy
(na stanowisko referenta stażysty – docelowo archiwisty)

W dniu 19 marca 2020 r. koryguje się ogłoszenie w ten sposób, że w miejscu:

 • Wymiaru czasu pracy: zamiast 3/4 etatu wpisuje się 1/2 etatu ,
 • Wynagrodzenia zasadniczego: zamiast 2475-2625 zł brutto wpisuje się 1650-1750 zł brutto.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-03-19
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-03-19 14:26
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 14:29
Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko referenta stażysty

OO-113/11/20

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
odwołuje ogłoszony w dniu 13 marca 2020 r.  konkurs na staż urzędniczy
(1/2 etatu – referent stażysta – docelowo archiwista)

W związku z zaostrzeniem rygorów sanitarnych i ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, konkurs nr OO-113/11/20 na staż urzędniczy zostaje w dniu 1 kwietnia 2020 r. odwołany.

Nowe ogłoszenie ukaże się, gdy stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej zostanie zniesiony.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-04-01 15:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7894
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-17 19:15:26