Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta stażysty

PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 16 czerwca 2020 r.  konkurs na staż urzędniczy
(½ etatu – referent stażysta – docelowo archiwista)

Oznaczenie konkursu OO-113/20/20

Rodzaj umowy: umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony,
Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach między 715 a 1515.
Wynagrodzenie zasadnicze: 1600-1800 zł brutto

Konkurs na stanowisko referenta stażysty zostanie przeprowadzony w dniu 24 lipca 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność.
 5. Brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sądach lub organach administracji publicznej.
 2. 2 lata stażu pracy.
 3. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym – praca w programach Microsoft Word i Excel.
 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, rzetelność i systematyczność.
 5. Znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
 6. Kurs dla archiwistów.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • Prace związane z obsługą Biura Podawczego Sądu.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku dla dokumentacji powstałej wkomórkach organizacyjnych w toku działalności sądu.
 • Sporządzanie ewidencji akt wg oddziałów i lat.
 • Przyjmowanie dokumentacji z wydziałów w/g spisów zdawczo – odbiorczych.
 • Wypożyczanie akt na podstawie „karty wypożyczeń” uprawnionym do tego osobom – prowadzenie ewidencji wypożyczeń.
 • Sporządzanie ewidencji elektronicznej całego zasobu archiwalnego.
 • Sporządzanie protokołu brakowania akt, dla których minął okres przechowywania zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z właściwym Archiwum Państwowym.
 • Przygotowywanie i przykazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne ( kat. A) do właściwego Archiwum Państwowego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o zatrudnienie z oznaczeniem konkursu, adresowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 6. Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 1 lipca 2020 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na oznaczenie konkursu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. Etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia umiejętności (test wiedzy – podstawowe definicje z zakresu prawa administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ustroju sądów administracyjnych) oraz zadanie w programie Excel.
 3. Etapu trzeciego  - rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu do dnia 16 lipca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Romała
  data wytworzenia: 2020-06-16
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-06-16 18:31
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 15:04

Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu ii konkursu na stanowisko referenta stażysty

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU II
KONKURSU NR OO-113/20/20 NA STANOWISKO REFERENTA STAŻYSTY
(DOCELOWO ARCHIWISTY)

Komisja, po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do II etapu następujących kandydatów:

 1. KATARZYNY DYMURA,
 2. KAROLINY KOWALEWSKIEJ,
 3. RYSZARDA ŁAKOMIEC,
 4. JULII MAGULSKIEJ,
 5. KATARZYNY SOBOLEWSKIEJ,
 6. KARINY WŁODARCZYK – CHYLA.

Etap II i III konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 1000.

Komisja postanowiła, że II etap konkursu polegać będzie na rozwiązaniu testu 20 pytań w czasie nie dłuższym niż 1 godzina oraz zadania w programie Excel, a do etapu III zostaną zakwalifikowani wszyscy kandydaci, bez względu na uzyskany wynik.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-07-15 12:20
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 12:21
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
z dnia 24 lipca 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia II i III etapu
konkursu na stanowisko referenta stażysty.

 Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Rischka
Członkowie: Sędzia WSA Alina Dominiak
  Starszy Inspektor Sądowy Mariola Branicka
  Archiwista Małgorzata Depka Prądzinska

przeprowadziła w II etapie konkursu praktyczny sprawdzian umiejętności – test 20 pytań oraz zadanie w programie Excel.

Komisja ustaliła, że w wyniku rozwiązania testu kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów, a z rozwiązania zadania w programie Excel może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

W ramach III etapu konkursu możliwe do uzyskania jest maksymalnie 10 punktów.

Do II etapu konkursu przystąpiły 4 osób z 6 zakwalifikowanych:

 1. Katarzyna Dymura
 2. Karolina Kowalewska
 3. Ryszard Łakomiec
 4. Julia Magulska

Osobom tym rozdano karty kodów, które zostały umieszczone w zamkniętej kopercie po wpisaniu przez kandydatów ich imion i nazwisk. Uczestnicy konkursu opatrzyli pracę testową otrzymanym kodem.

Przygotowane zostały 2 stanowiska komputerowe, do których wzywani byli kandydaci w grupach 2 osobowych. Poinformowano kandydatów, że rozwiązanie zadania w programie Excel odbędzie się w czasie nie dłuższym niż 20 minut.

Komisja po sprawdzeniu prac testowych i zadań w programie Excel oraz otwarciu koperty z kodami ustaliła następującą liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w II etapie konkursu:

L.p. Imię i nazwisko Test 20 pytań
(skala punktowa 0 – 20)
Zadanie w programie Excel
(skala punktowa 0 – 5)
Suma punktów
1. Katarzyna Dymura 8 2 10
2. Karolina Kowalewska 14 5 19
3. Ryszard Łakomiec 8 3 11
4. Julia Magulska 7 5 12

Wynik II etapu konkursu został ogłoszony w obecności wszystkich kandydatów.

Do III etapu konkursu zostali zakwalifikowani wszyscy kandydaci przystępujący do konkursu.

Komisja przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z wszystkimi kandydatami. Komisja ustaliła następującą liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników konkursu w III etapie:

L.p. Imię i nazwisko Rozmowa kwalifikacyjna
(skala punktowa 0 – 10)
1. Katarzyna  Dymura 8
2. Karolina Kowalewska 10
3. Ryszard Łakomiec 6
4. Julia  Magulska 5

Ustalono następujące wyniki łączne II i III etapu konkursu:

L.p. Imię i nazwisko Liczba punktów uzyskanych w II etapie konkursu Liczba punktów uzyskanych w III etapie konkursu Łączna liczba punktów
1. Katarzyna Dymura 10 8 18
2. Karolina Kowalewska 19 10 29
3. Ryszard Łakomiec 11 6 17
4. Julia Magulska 12 5 17

Komisja Konkursowa wybrała do zatrudnienia na stanowisku referenta stażysty kandydaturę Karoliny Kowalewskiej, która uzyskała w wyniku przeprowadzonego konkursu największą liczbę punktów.

Przewodniczący Komisji ogłosił wyniki konkursu w obecności wszystkich kandydatów.

Komisja postanowiła umieścić niniejszy protokół w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Na oryginale właściwe podpisy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2020-07-24
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-07-24 20:22
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 20:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 974
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-24 20:26:19