Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta stażysty

PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 16 czerwca 2020 r.  konkurs na staż urzędniczy
(½ etatu – referent stażysta – docelowo archiwista)

Oznaczenie konkursu OO-113/20/20

Rodzaj umowy: umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony,
Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach między 715 a 1515.
Wynagrodzenie zasadnicze: 1600-1800 zł brutto

Konkurs na stanowisko referenta stażysty zostanie przeprowadzony w dniu 24 lipca 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność.
 5. Brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sądach lub organach administracji publicznej.
 2. 2 lata stażu pracy.
 3. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym – praca w programach Microsoft Word i Excel.
 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, rzetelność i systematyczność.
 5. Znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
 6. Kurs dla archiwistów.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • Prace związane z obsługą Biura Podawczego Sądu.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku dla dokumentacji powstałej wkomórkach organizacyjnych w toku działalności sądu.
 • Sporządzanie ewidencji akt wg oddziałów i lat.
 • Przyjmowanie dokumentacji z wydziałów w/g spisów zdawczo – odbiorczych.
 • Wypożyczanie akt na podstawie „karty wypożyczeń” uprawnionym do tego osobom – prowadzenie ewidencji wypożyczeń.
 • Sporządzanie ewidencji elektronicznej całego zasobu archiwalnego.
 • Sporządzanie protokołu brakowania akt, dla których minął okres przechowywania zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z właściwym Archiwum Państwowym.
 • Przygotowywanie i przykazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne ( kat. A) do właściwego Archiwum Państwowego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o zatrudnienie z oznaczeniem konkursu, adresowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 6. Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 1 lipca 2020 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na oznaczenie konkursu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. Etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia umiejętności (test wiedzy – podstawowe definicje z zakresu prawa administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ustroju sądów administracyjnych) oraz zadanie w programie Excel.
 3. Etapu trzeciego  - rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu do dnia 16 lipca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Romała
  data wytworzenia: 2020-06-16
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-06-16 18:31
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 19:21

Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu II konkursu na stanowisko referenta stażysty z dnia 15 lipca 2020 r. oraz Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia II i III etapu konkursu na stanowisko referenta stażysty z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pod adresem: https://www.bip.gdansk.wsa.gov.pl w zakładce: Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-03-10 14:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6762
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-17 19:21:18