Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Zarządzenie nr 16/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 16/2021
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137) w związku z art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), mając na uwadze postanowienia art. 3 i art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879 i 905), zarządza się, co następuje:

 § 1

 1. Dyrektor Sądu, przewodniczący wydziałów i kierownicy oddziałów zapewniają odpowiednią organizację pracy w podległych im jednostkach, w tym niezbędne obsady kadrowe, w sposób umożliwiający rozpoznawanie spraw na zasadach określonych w art. 15zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 2. Praca każdej komórki organizacyjnej Sądu realizowana jest zgodnie z harmonogramami pracy w siedzibie Sądu, przygotowanymi przez kierowników tych komórek, przy uwzględnieniu potrzeby:
  • sprawnej realizacji zadań tej komórki;
  • zdalnej realizacji zadań nie wymagających fizycznej obecności pracowników w siedzibie Sądu.
 3. Pracowników, którzy nie zostali wyznaczeni do świadczenia pracy w siedzibie Sądu, kieruje się do pracy poza miejscem stałego jej wykonywania, zwanej dalej „pracą zdalną". Zasady świadczenia pracy zdalnej określa bezpośredni przełożony pracownika.
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych Sądu mogą w każdym czasie
  • wezwać pracownika wykonującego pracę zdalną, o którym mowa w ust. 3, do pracy w siedzibie Sądu,
  • polecić wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi, o którym mowa w ust. 2, który wykonuje pracę w siedzibie Sądu.

 § 2

 1. W każdym budynku sądowym, w strefie bezpośrednio przylegającej do wejścia, funkcjonuje „punkt kontrolny", obsługiwany przez pracowników ochrony Sądu lub inne wyznaczone osoby, które realizują i nadzorują wykonanie przez osoby wchodzące do budynku czynności wymienionych w ust. 2 oraz monitorują liczbę interesantów udających się do poszczególnych sal rozpraw, Biura podawczego i Czytelni akt.
 2. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynków sądowych zobowiązane są do:
  • dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;
  • korzystania z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku);
  • poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego;
  • zachowania co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości.

 § 3

Realizacja zadań, o których mowa w § 1 i 2, odbywa się przy odpowiednim uwzględnieniu Wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, w zakresie właściwym dla funkcji realizowanych przez sądownictwo administracyjne.

 § 4

 1. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.bip.gdansk.wsa.gov.pl w zakładce „e-Sąd".
 2. Czytelnia akt, w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem że:
  • akta udostępniane są w Czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe;
  • osobiste przeglądanie akt w Czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (pisemnie lub na adres email: informacja@gdansk.wsa.gov.pl) i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej, lub przez przewodniczącego wydziału w którym sprawa jest rozpatrywana;
  • w Czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba;
  • wykaz osób umówionych w danym dniu na przeglądanie akt sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony Sądu.

 § 5

 1. Ogranicza się pracę Kasy Sądu do przyjmowania wpłat na rachunek bankowy Sądu.
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa gotówkowa, po uzyskaniu zgody Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu lub Dyrektora Sądu.
 3. Przy Biurze podawczym Sądu i Kasie Sądu może przebywać nie więcej niż 1 interesant.

 § 6

Pracownicy i sędziowie obowiązani są do niezwłocznego informowania kierownika jednostki organizacyjnej Sądu, w której realizują zadania, oraz Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych o wszelkich kontaktach z innymi osobami bądź ogniskami epidemii, które mogłyby skutkować ewentualnym zachorowaniem na COVID - 19.

 § 7

Zobowiązuje się Dyrektora Sądu do zapewnienia wyposażenia techniczno - sanitarnego niezbędnego dla realizacji niniejszego zarządzenia, niezwłocznego zapewnienia systematycznej, codziennej dezynfekcji, z odpowiednim uwzględnieniem technicznych możliwości ozonowania pomieszczeń biurowych oraz wydzielonych stref dostępu, w tym w szczególności sal rozpraw, Czytelni akt, Biura podawczego i dróg komunikacyjnych prowadzących do nich, oraz do nadzoru nad usługami związanymi z utrzymaniem właściwych warunków sanitarnych w budynkach Sądu.

 § 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się postanowienia:
  • zarządzenia nr 6 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym profilaktycznych działań przeciwdziałających potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązków osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
  • zarządzenia nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.
 2. Traci moc:
  • zarządzenie nr 49 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • zarządzenie nr 12 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kwarantanny na korespondencję przychodzącą do Sądu w formie papierowej;

 § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Romała
  data wytworzenia: 2021-05-24
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-05-24 14:21
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 14:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3926
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-24 14:29:12