Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta stażysty

PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 3 września 2021 r.  konkurs na staż urzędniczy
(½ etatu – referent stażysta – docelowo archiwista)
Oznaczenie konkursu OO-113/11/21

Rodzaj umowy: umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony,
Wymiar czasu pracy:  ½ etatu,
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach między 715 a 1515,
Wynagrodzenie zasadnicze: 2000-2200 zł brutto,
Planowany termin zatrudnienia: październik 2021
Konkurs na stanowisko referenta stażysty zostanie przeprowadzony w dniu 29 września 2021 roku o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność.
 5. Brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sądach lub orga­nach administracji publicznej.
 2. 2 lata stażu pracy.
 3. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym – praca w programach Microsoft Word i Excel.
 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, rze­telność
  i systematyczność.
 5. Znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury admini­stracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
 6. Kurs dla archiwistów.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • Prowadzenie archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku dla dokumentacji powstałej w komórkach organizacyjnych
  w toku działalności sądu.
 • Sporządzanie ewidencji akt wg oddziałów i lat.
 • Przyjmowanie dokumentacji z wydziałów w/g spisów zdawczo – odbiorczych.
 • Wypożyczanie akt na podstawie „karty wypożyczeń” uprawnionym do tego osobom – prowadzenie ewidencji wypożyczeń.
 • Sporządzanie ewidencji elektronicznej całego zasobu archiwalnego.
 • Sporządzanie protokołu brakowania akt, dla których minął okres przechowywania zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 • Przygotowywanie i przykazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne ( kat. A) do właściwego Archiwum Państwowego
 • Prace związane z obsługą Biura Podawczego Sądu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o zatrudnienie z oznaczeniem konkursu, adresowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania)
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o prze­stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skar­bowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skar­bowe (plik do pobrania)
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na po­trzeby rekrutacji (plik do pobrania).
 6. Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji (plik do pobrania).

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 15 września 2021 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na oznaczenie konkursu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. Etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia umiejętności (test wiedzy – podstawowe definicje z zakresu prawa administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ustroju sądów administracyjnych) oraz zadanie
  w programie Excel.
 3. Etapu trzeciego  - rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dru­giego
i trzeciego etapu konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu do dnia 22 września 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-09-03 13:59
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-03 14:19
Informacja o dopuszczeniu do II i III etapu konkursu

Lista kandydatów  dopuszczonych do konkursu nr OO-113/11/21 na stanowisko referenta stażysty:

Katarzyna SOBOLEWSKA
Katarzyna SZERSZEŃ
Marta KASPEROWICZ

Zmianie uległa data przeprowadzenia II i III etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godz. 1000w budynku Sądu.

Komisja postanowiła, że II etap konkursu polegać będzie na rozwiązaniu testu 20 pytań w czasie nie dłuższym niż 1 godzina oraz zadania w programie Excel, a do etapu III zostaną zakwalifikowani wszyscy kandydaci, bez względu na uzyskany wynik.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-09-22 12:32
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-22 12:32
Informacja o wynikach konkursu Nr OO-113/11/21 na stanowisko referenta stażysty

Kandydatka zakwalifikowana do zatrudnienia:
KATARZYNA SOBOLEWSKA

Lista rezerwowa:
MARTA KASPEROWICZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2021-10-04
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-10-04 14:21
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-04 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 648
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-04 14:21:47