Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy OO-113/29/23

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańskua
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 22 września 2023 r. konkurs na staż urzędniczy.

Oznaczenie konkursu: OO-113/29/23
Rodzaj umowy: na czas określony (przewidywany okres 1,5 roku),
Stanowisko: Referent stażysta,
Wymiar czasu pracy: 1 etat,
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515,
Wynagrodzenie: 4000-4200 zł brutto.
Planowany termin zatrudnienia: listopad 2023

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. Brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury admini­stracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sądach lub orga­nach ad­ministracji publicznej,
 3. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym – praca w programach Microsoft Word i Excel.
 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, rze­telność i systematyczność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Protokołowanie na rozprawach,
 • Przygotowywanie akt sądowych do posiedzeń,
 • Przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych dotyczących wyko­nywanych czynności.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie z oznaczeniem konkursu, adresowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
 2. Zgłoszenie, w formie CV, zawierające:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o prze­stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skar­bowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skar­bowe,
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na po­trzeby rekrutacji,
 7. Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 10 października 2023 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na sygnaturę konkursu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

Konkurs składa się z trzech etapów: 

 1. Etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. Etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności (test wiedzy – podstawowe definicje z zakresu prawa administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ustroju sądów administracyjnych)
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dru­giego i trzeciego etapu konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu do dnia 23 października 2023 r.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 52 44 382.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wsa.gov.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodek­su pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko- iod@gdansk.wsa.gov.pl
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momen­cie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobo­wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia da­nych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da­nych Osobowych. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Romała
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Marcin Kowalkowski
  data publikacji: 2023-09-22 13:15
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-24 13:17

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu konkursu nr OO-113/29/23 na stanowisko referenta stażysty

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu
konkursu nr OO-113/29/23 na stanowisko referenta stażysty
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

Lp.   Nazwisko   Imię
1   Burzyńska   Dominika
2   Kogut   Beata
3   Macikowski   Cezary
4   Michalska   Patrycja
5   Narloch   Aleksandra
6   Twardygrosz   Kamila

Komisja postanowiła, że II etap konkursu polegać będzie na rozwiązaniu testu 20 pytań w czasie nie dłuższym niż 30 minut, a do etapu III zostaną zakwalifikowani wszyscy kandydaci, bez względu na uzyskany wynik.

Etap drugi i trzeci, odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. o godz. 900 w budynku Sądu. Osoby zgłaszające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, umożliwiający potwierdzenie ich tożsamości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2023-10-19 14:16
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-19 14:30

Lista uzupełniająca kandydatów dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu konkursu nr OO-113/29/23

Lista uzupełniająca kandydatów dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu konkursu
nr OO-113/29/23 na stanowisko referenta stażysty
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

Lp.    Nazwisko     Imię
1.    Doroszkiewicz    Adam

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2023-10-23 13:45
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-23 13:45

Informacja o wynikach konkursu nr OO-113/29/23 na stanowisko referenta stażysty

Informacja o wynikach konkursu
nr OO-113/29/23 na stanowisko referenta stażysty
(1 etat)

Kandydatka zakwalifikowana do zatrudnienia:
Kamila Twardygrosz

Lista rezerwowa:
Beata Kogut

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2023-10-31 14:48
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-31 14:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 890
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-31 14:50:00