Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Asystenta Sędziego NR OO-113/32/23

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

w dniu 25 października 2023 r.
ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

NR OO-113/32/23

(1 etat – umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony
 1 etat – umowa o pracę na zastępstwo)

 Rodzaj umowy: umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony dla kandydata który osiągnie najwyższą liczbę punktów w konkursie, oraz umowa o pracę na zastępstwo (przewidywany okres zatrudnienia około 1,5 roku), dla kolejnego kandydata z najwyższą punktacją na liście,
Wymiar czasu pracy: 1 etat,
Wynagrodzenie zasadnicze: 4900-5000 zł brutto.

 Konkurs na stanowisko asystenta sędziego zostanie przeprowadzony w dniu 8 grudnia 2023 roku o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w okresie miesiąca od zakończenia konkursu oraz spełniać wymagania określone w art. 6 §1 pkt 1-3 w zw. z art. 27 a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2492) tj.:

 • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • być nieskazitelnego charakteru,
 • mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku nie mogą równocześnie odbywać aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2106) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 16 listopada 2023 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na sygnaturę konkursu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu;
 2. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, a także z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego lub procesowego, wybrany przez kandydata;
  Wykaz aktów prawnych obowiązujących w trakcie drugiego etapu konkursu
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2492)
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1634 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. , poz. 682 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku osobowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Etap drugi i trzeci konkursu odbędą się w tym samym dniu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie podana do wiadomości, w formie ustalonej przez Komisję konkursową po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac konkursowych.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Romała
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Marcin Kowalkowski
  data publikacji: 2023-10-25 15:14
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-30 08:07
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nr OO-113/32/23 na stanowisko asystenta sędziego

 Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu
 konkursu nr OO-113/32/23 na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty)
 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

 

LP.

NAZWISKO

IMIĘ

1

GAŁUS

Marta

2

GŁOWACKA

Aleksandra

3

JUSZCZYK 

Karol

4

LEJK

Jolanta

5

MISZK

Irena

6

NOWACKA

Małgorzata

7

PIETRAS 

Marcelina

8

STRUZIK 

Agnieszka

9

WOJTOWICZ 

Diana

 

Osoby zgłaszające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, umożliwiający potwierdzenie ich tożsamości. 

 

Podpisy członków Komisji /na oryginale/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2023-11-30 08:01
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-30 08:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 497
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 08:07:39