Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie nr 1/2005 z dnia 20.05.2005

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane:

Sekcja I: ZAMAWIAJĽCY:

I.1 OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĽCEGO

Nazwa:  Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku
Adres:  al. Zwycięstwa 16/17
kod i miasto:  80-219 Gdańsk
województwo:  pomorskie
tel:  (0 58) 52-44-381
fax:  (0 58) 52-44-381
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:  Magdalena Jówiak - Lewandowska
Poczta elektroniczna:  administracja@wsa.gdansk.pl
Adres internetowy:  www.bip.gdansk.wsa.gov.pl

I.2 ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE:  taki jak w punkcie I.1
I.3 ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  
taki jak w punkcie I.1
I.4 ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
taki jak w punkcie I.1

Sekcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OPIS

II.1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiajšcego

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SĽDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU

II.1.2 Opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ROBOTY REMONTOWE POLEGAJĽCE NA MALOWANIU POMIESZCZEŃ I ELEWACJI, ROBOTACH POSADZKARSKICH, ROBOTACH ZWIĽZANYCH Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĽDOWYMI, CHŁODZENIA POWIETRZA ORAZ PRZEBUDOWĘ GŁÓWNEGO WEJCIA DO BUDYNKU SIEDZIBY WSA.

II.1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

WOJEWÓDZKI SĽD ADMINISTRACYJNY Z SIEDZIBĽ W GDAŃSKU PRZY AL. ZWYCIĘSTWA 16/17 O POW. UŻYTKOWEJ 2098 M2 I AL. ZWYCIĘSTWA 21 O POW. UŻYTKOWEJ 714 M2

II.1.4 Nomenklatura

Główny przedmiot zamówienia: 45.45.30.00-7

Dodatkowe przedmioty: 45.33.12.30-7
                                   45.31.22.00-9
                                   __.__.__.-_
                                   __.__.__.-_
                                  __.__.__.-_

II.1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częciowej?

NIE

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej?

NIE

II.2 WIELKOĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1 Wartoć lub zakres zamówienia

  1. Wymianę wykładzin na :
       - panele podłogowe w 28 pomieszczeniach - 470 m2
       - nowš wykładzinę w 1 pomieszczeniu - 33 m2
       - ułożenie posadzek typu Gamrat sport - 1 pomieszczenie - 40 m2
  2. Ułożenie posadzek typu gres i terakota w 4 pomieszczeniach - 80 m2
  3. Tapetowanie częci budynku przy Al. Zwycięstwa 16/17 (7 pokoi biurowych i klatka schodowa 650 m2)
  4. Malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku jak wyżej (pow. ok. 4800 m2)
  5. Malowanie sufitów - 1640 m2
  6. Izolacja termiczna stropu poddasza - 84 m2 wraz z częciowš wymianš podłogi - 35 m2
  7. Malowanie elewacji w budynkach WSA przy Al. Zwycięstwa 16/17 oraz Al. Zwycięstwa 21 w Gdańsku
  8. Wymiana sufitów podwieszanych w 7 pokojach biurowych
  9. Wykonanie wszelkich drobnych prac uzupełniajšcych (murarskie, tynkarskie, instalatorskie) zwišzanych z prowadzonymi robotami remontowymi.
  8. Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynkach WSA przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 21 w Gdańsku
      - wymiana kamer na nowe kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczoci
      - wykonanie przeciwnapadowego systemu przywoławczego w pomieszczeniu kasy, wydziale informacji sšdowej, oraz salach rozpraw
      - wykonanie systemów wideodomofonowych
      - modernizacja stanowiska ochrony
      - zainstalowanie systemu "SW-Klucze"
  9. Przebudowa głównego wejcia do budynku WSA przy Al. Zwycięstwa 16/17 w Gdańsku
10. Rozbudowa instalacji miejscowego chłodzenia powietrza w budynkach WSA przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 21 w Gdańsku

II.3 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

TERMIN WYKONANIA - 3 miesišce (liczšc od daty udzielenia zamówienia)

Sekcja III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WYMAGANE WADIUM

14 000 zł (CZTERNACIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

III.2 INFORMACJE DOTYCZĽCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

W prowadzonym postępowaniu mogš wzišć udział Wykonawcy, którzy spełniajš warunki okrelone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiajšcy uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca :

 1. Osišgnšł łšcznie w ostatnich dwóch latach obrotowych przerób ogółem w wysokoci co najmniej 2 000 000 zł.,
 2. Zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat liczšc od terminu składania ofert co najmniej 4 zamówienia w zakresie budowy, modernizacji bšd remontu obiektów kubaturowych o wartoci jednostkowej zamówienia równej lub większej od 500 000 zł,
 3. Posiada na koncie bankowym rodki finansowe w wysokoci co najmniej 200.000 zł lub zdolnoć kredytowš do tej kwoty,
 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. Dysponuje kierownikiem budowy posiadajšcym uprawnienia budowlane właciwe dla przedmiotu zamówienia.

Zamawiajšcy będzie oceniał spełnienie postawionych warunków według formuły spełnia/nie spełnia, przy czym warunek 2 będzie oceniany następujšco : jeden punkt za każde zrealizowane zamówienie ponad wymaganš iloć.

INFORMACJA O OWIADCZENIACH I DOKUMENTACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy powinni dołšczyć do oferty:

 1. podpisane owiadczenie o spełnieniu warunków okrelonych w art.22 ust.1 PZP
 2. aktualny odpis z właciwego rejestru albo aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej, oraz w przypadku konsorcjum - dodatkowo umowa konsorcjum, wystawionego nie wczeniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 3. aktualne zawiadczenie właciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšce, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zawiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionych nie wczeniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert.
 4. aktualne zawiadczenie właciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajšce, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zawiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionych nie wczeniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert
 5. aktualnš informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zawiadczenie właciwego organu sšdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionš nie wczeniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 6. wykonawcy podlegajšcy przepisom ustawy z dnia 28.10.2002 r. O odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grobš kary (DZ.U.197.1661) - aktualnš informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust 1. Pkt. 9 ustawy PZP wystawionš nie wczeniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 7. informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzajšcš wysokoć posiadanych rodków finansowych lub zdolnoć kredytowš wykonawcy, wystawionš nie wczeniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 8. dokumenty finansowe
  1. w przypadku Wykonawców zobowišzanych do sporzšdzania sprawozdań finansowych:
   a) sprawozdanie finansowe wraz z opiniš biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, zgodnie z przepisami o rachunkowoci
   b) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z owiadczeniem ,że zgodnie z przepisami o rachunkowoci, nie podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
  2. w przypadku Wykonawców niezobowišzanych do sporzšdzenia sprawozdań finansowych:
   a) owiadczenie, iż zgodnie z przepisami o rachunkowoci, Wykonawca nie jest zobowišzany do sporzšdzenia sprawozdania finansowego
   b) dokumenty okrelajšce obroty, zysk oraz zobowišzania i należnoci.
  3. dokumenty wymienione w punktach 1 i 2 muszš obejmować okres ostatnich dwóch lat obrotowych.
 9. podpisane owiadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci
 10. wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich pięciu lat liczšc od terminu składania ofert z dołšczonymi referencjami dotyczšcymi wymienionych zadań, które będš potwierdzały wykonanie robót z należytš starannociš. Referencje powinny być wystawione przez inwestora (zamawiajšcego)
 11. w odniesieniu do kierownika budowy :
  1. zawiadczenie o przynależnoci do właciwej izby samorzšdu zawodowego oraz decyzja o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o posiadaniu uprawnień budowlanych właciwych dla przedmiotu zamówienia (dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po 01.01.1995 r.)
  2. zawiadczenie o przynależnoci do właciwej izby samorzšdu zawodowego oraz decyzja potwierdzajšca posiadanie uprawnień budowlanych właciwych dla przedmiotu zamówienia (dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 01.01.1995 r.)

UWAGA!!! Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, majš zastosowanie postanowienia § 2 Rozporzšdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.04.2004 r. W sprawie rodzajów dokumentów potwierdzajšcych spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żšdać zamawiajšcy od wykonawcy (Dz.U Nr 71)

Sekcja IV: TRYBY

IV.1 TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Przetarg ograniczony

IV.1.1 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczšce tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr poz. z // (dd/mm/rrrr)

IV.1.2 Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeli dotyczy)

5

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

Cena - 75%

Termin realizacji - 25%

IV.3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1 Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjanień

Dostępne do: 22.06.2005
Cena : 50 zł (pięćdziesišt złotych)

IV.3.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależnoci od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

Data : 10.06.2005
Godzina: 10:00

IV.3.3 Termin zwišzania ofertš (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

 

IV.3.4 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data : 22.06.2005
Godzina: 10:00
Miejsce: Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17

Sekcja V: INNE INFORMACJE

V.1 CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?

NIE

V.1 DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA

20.05.2005

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóźwiak - Lewandowska
  data wytworzenia: 2005.05.20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-05-20 00:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9100
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-13 21:28
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2298224
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-30 20:13

Stopka strony