Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Zarządzenie Nr 4/2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów
i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
(tekst jednolity z dnia 24.03.2020)

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) i art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję terminy rozpraw wyznaczonych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku na  okres od dnia 17 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. O nowym terminie rozprawy należy niezwłocznie zawiadomić uczestników postępowań.

§ 2.

Zamykam dla interesantów dostęp do czytelni akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Równocześnie informuję, że istnieje możliwość dokonywania niektórych czynności bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA (szczegółowa instrukcja obsługi - link) , po uprzednim złożeniu wniosku, natomiast informację o stanie postępowania w sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 52-44-400, 58 52-44-401 lub za pośrednictwem e-mail: informacja@gdansk.wsa.gov.pl

§ 3.

Wstrzymuję przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej i osoby pełniące funkcje kierownicze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

§ 4.

Ograniczam pracę Biura Podawczego sądu do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych a Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.

§ 4a.

Wstrzymuję wysyłkę pism sądowych, z którymi związane jest zachowanie przez strony terminów ustawowych i sądowych, z wyłączeniem postępowań w przedmiocie wstrzymania wykonania aktu lub czynności.

§ 5.

Polecam asystentom sędziów wykonywanie w dniach od 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, z wyłączeniem czasu niezbędnego dla zapewnienia wykonania czynności, których nie można wykonać w ramach pracy zdalnej. Zakres tych czynności należy ustalić z Przewodniczącym Wydziału i sędziami z którymi asystent współpracuje.
Upoważniam Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora i Kierowników Oddziałów do uwzględnienia powyższej formy świadczenia pracy w odniesieniu do osób, których charakter pracy umożliwia wykonywanie jej poza budynkami sądu lub do ograniczenia obsady do składu wymaganego dla zapewnienia należytego funkcjonowania sądu.

§ 6.

Zobowiązuje się wszystkie osoby wchodzące do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do budynku Sądu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


KOMUNIKAT

Wobec spodziewanego dalszego odwołania terminów rozpraw z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość rozpoznania spraw w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Wobec powyższego strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.


 

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

 al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk
tel. 58 52-44-360
fax 58 52-44-371

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek-Piątek
7:15 - 15:15

Wydział Informacji Sądowej
udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu (pok. 123)
tel. 58 52-44-400
fax 58 52-44-402

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jest wyposażony w rozwiązania architektoniczne i techniczne (podjazdy, windy) umożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w rozprawach oraz dostęp do wydziału informacji sądowej. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu 58 52-44-364)

 Kasa Sądu czynna:
Poniedziałek-Piątek
9:00 - 15:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2005-06-14 09:41
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 10:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 876205
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-25 11:12
baner toplayer
KOMUNIKAT Wobec spodziewanego dalszego odwołania terminów rozpraw z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość rozpoznania spraw w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Wobec powyższego strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.