Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU
W DNIU 30 STYCZNIA 2023 r.
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W GDAŃSKU
NR OO-113/3/23
(1 etat - docelowo na czas nieokreślony)

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę - docelowo na czas nieokreślony,
WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat,
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 4600 - 4750 zł brutto.

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego zostanie przeprowadzony w dniu 10 marca 2023 roku o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w okresie miesiąca od zakończenia konkursu  oraz spełniać wymagania określone w  art. 6 §1 pkt 1-3 w zw. z art. 27 a §1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2492) tj.:

 • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • być nieskazitelnego charakteru,
 • mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku nie mogą równocześnie odbywać aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 15 lutego 2023 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na sygnaturę konkursu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu  konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu;
 2. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, a także z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego lub procesowego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Etap drugi i trzeci konkursu odbędą się w tym samym dniu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie podana do wiadomości, w formie ustalonej przez Komisję konkursową po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac konkursowych.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2023-01-30 15:01
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-30 15:19
Wykaz aktów prawnych obowiązujących w trakcie drugiego etapu

Wykaz aktów prawnych obowiązujących w trakcie drugiego etapu
KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W GDAŃSKU
NR OO-113/3/23

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,  poz. 483 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2492)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Liwacz
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2023-02-09 14:46

Informacja o dopuszczeniu do II i III etapu konkursu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie naboru nr OO-113/3/23 na stanowisko asystenta sędziego oraz Informacja o wynikach konkursu Nr OO-113/3/23 na stanowisko asystenta sędziego z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pod adresem: https://www.bip.gdansk.wsa.gov.pl w zakładce: Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

 

Metryka

 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2023-11-17 13:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2770
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-17 13:57:38